သော့ချက်စာလုံးများ- Odisha အထူးစစ်တမ်း၊ အထူးစစ်တမ်းနှင့် အခြေချမှု၊ မြေပိုင်ရှင်၊ လိုင်စင်ရ စစ်တမ်းပညာရှင်၊ ခေတ်မီနည်းပညာ၊ အများသူငှာ၊ အနားယူချိန်၊ အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးစစ်တမ်း၊ အခြေချမှု

လွှင့်တင်ထားသော ဗီဒီယို Orissa Gazette ထူးထူးခြားခြားအမှတ် 32/27.1.1959၊ အကြောင်းကြားချက် အမှတ် 692-ဥပဒေပြုရေး/ 24.1.1959။ Orissa ပြည်နယ်ရှိ မြေတိုင်း၊ မှတ်တမ်း-အခွင့်အရေးများနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို စုစည်း၍ ပြင်ဆင်ရန်အက်ဥပဒေ။ Orissa ပြည်နယ်ရှိ စစ်တမ်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်တမ်းနှင့် အခြေချခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေများကို စုစည်းပြင်ဆင်ရန်၊ ၎င်းအား ဤဥပဒေဖြင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ကိုးနှစ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း Orissa ပြည်နယ် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

အခန်း-၁

ကြိုတင်1. ခေါင်းစဉ်အတို၊ အတိုင်းအတာနှင့် အစပြုခြင်း။ – (၁) ဤအက်ဥပဒေအား ၁၉၅၈ ခုနှစ် Orissa Survey and Settlement Act ဟုခေါ်တွင်နိုင်ပါသည်။(၂) ၎င်းကို Orissa ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။(၃) ဤပုဒ်မသည် ချက်ချင်းအသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ တရားဝင်ပြန်တမ်းဤအက်ဥပဒေပါ ကျန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကို ယင်းဒေသတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်စွဲအတိုင်း အသက်ဝင်စေကြောင်း ညွှန်ကြား သည်။2 ။ definitions ။ - ဤအက်ဥပဒေတွင်၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတွင် ရွံစရာတစ်စုံတစ်ရာမရှိလျှင်-

(1) "စိုက်ပျိုးရေးနှစ်" ဒေသဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုအရ အစိုးရမှ သတ်မှတ်သည့် ခရိုင် သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက် ကွဲပြားသော ခရိုင် သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက် သတ်မှတ်သည့် အာဏာတည်သည့် အိမ်ငှားဥပဒေများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် သို့မဟုတ် ယင်းဥပဒေများ မရှိတော့ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်၊

[(၂)၊ "လက်ထောက်ပြေငြိမ်းရေးအရာရှိ" အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ထားသော အရာရှိကိုဆိုလိုသည်၊

(3) "စစ်ရေးမှူးချုပ်" အစိုးရမှ ခန့်အပ်ထားသော အရာရှိတစ်ဦးဦးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ထားသော နောက်ထပ် စစ်တမ်းအရာရှိတစ်ဦး ပါဝင်သည်။]

(4) "အစိုးရ" Orissa ပြည်နယ်အစိုးရကိုဆိုလိုသည်၊

(5) “အိမ်ရှင်” ဆိုသည်မှာ ချက်ချင်းပင် လက်အောက်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆိုလိုသည်။ [အိမ်ငှားတစ်ဦးသည် မြေယာပိုင်ဆိုင်သည်] နှင့် အစိုးရတို့ ပါဝင်သည်။

(6) “သတ်မှတ်” ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော နည်းဥပဒေများကိုဆိုလိုသည်၊

[(၂)၊ “အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း” ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ပြင်ဆင်သည့် မှတ်တမ်း၊]

(8) “ငှား” ငွေသားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ ငွေသားဖြင့်ဖြစ်စေ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် သို့မဟုတ် ပေးအပ်နိုင်သမျှကို ဆိုလိုပြီး ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့်မြေကို အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် သိမ်းပိုက်မှုကြောင့် အိမ်ပိုင်ရှင်အား အိမ်ငှားတစ်ဦးထံမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။ ၎င်းတွင် ငှားရမ်းခကဲ့သို့ အာဏာတည်ဆဲကာလအတွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည့်ငွေလည်း ပါဝင်သည်။

(9) “အခွန်တရားရုံး” တရားရုံးဆိုသည်မှာ တရားစွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတရားစွဲဆိုရန်အတွက် ဤဥပဒေအရ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော မည်သည့်တရားရုံးမဆို၊

[(၂)၊ “ဖြေရှင်းရေးအရာရှိ” အစိုးရမှ ခန့်အပ်ထားသော အရာရှိတစ်ဦးဦးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့က ခန့်အပ်ထားသော နောက်ထပ် အခြေချအရာရှိတစ်ဦး ပါဝင်သည်။]

(11) “စစ်တမ်း” ဆုံးဖြတ်ချက်၊ တိုင်းတာခြင်းနှင့် မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ် သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ပါဝင်ပြီး ပြန်လည်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း ပါဝင်သည်။

(12) “စစ်တမ်းအမှတ်” အမှတ်အသား သို့မဟုတ် အရာဝတ္တုကိုဆိုလိုသည် သို့မဟုတ် အမှတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အမှတ်တစ်ခု၏ ရာထူး သို့မဟုတ် အဆင့်ကို သတ်မှတ်ရာတွင် ညွှန်ပြရန် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် ကူညီပေးရန် စစ်တမ်းအရာရှိက စိုက်ထူ၊ ပြုလုပ်၊ လုပ်ရန် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော အရာဝတ္ထု၊

(13) "မြေတိုင်းအရာရှိ" ပုဒ်မ ၄ အရ မြေတိုင်းအရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသူကိုဆိုသည်။

[(၁၃-က)၊ "အိမ်ငှား" ဆိုသည်မှာ အခြားသူတစ်ဦး၏ လက်အောက်တွင် လယ်ယာမြေကို ကိုင်ဆောင်ထားသူ သို့မဟုတ် သော်လည်းကောင်း အထူးစာချုပ်တစ်ခုအတွက် ထိုမြေအတွက် ငှားရမ်းခကို ထိုလူအား ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်၊

(14) "ရွာ" ဝင်ငွေစာရင်းတွင် ကျေးရွာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသော သို့မဟုတ် အခွန်အဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာ ကျေးရွာအဖြစ် ကြေညာနိုင်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု၊]

(၁၅) ဤအက်ဥပဒေတွင် အသုံးပြုထားသော စကားလုံးများနှင့် အသုံးအနှုန်းများသည် အိုရီဆာပြည်နယ်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို ငှားရမ်းနေထိုင်ခြင်းအက်ဥပဒေ သို့မဟုတ် ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်တူညီစေရမည်။

အခန်း-၂

စစ်တမ်း3. စစ်တမ်းတစ်ခုအမိန့်အာဏာ။ - [(၁) အစိုးရ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် အစိုးရမှ အပ်နှင်းထားသော အရာရှိ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ မည်သည့်မြေ သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်အတွင်းမဆို စစ်တမ်းကောက်ယူရန် အချိန်မရွေး အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် အမိန့်ပေးနိုင်သည်။(၂) အစိုးရသည် ယင်းစစ်တမ်းကို ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ရန် စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်အတွင်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး ယင်းကဲ့သို့ အမိန့်ပေးလာပါက ယင်းလုပ်ငန်းကို ညွှန်ကြားသည့်အဆင့်မှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။( ၃) အစိုးရက စစ်တမ်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(က) တောင်းဆိုချက်အရ-

(ဈ) ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်၊ သို့မဟုတ်

(ii) စစ်တမ်းကုန်ကျစရိတ်အတွက် အစိုးရမှ ညွှန်ကြားနိုင်သည့် ပမာဏအတိုင်း ပေးဆောင်ရန် သဘောတူသော အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သို့မဟုတ်

(ခ) မည်သည့်ဒေသတွင်မဆို စစ်တမ်းကောက်ယူရန်အတွက် ရိုင်ယမ်စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ထက်မနည်းသော ပမာဏကို အစိုးရမှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ကုန်ကျစရိတ်များပေးဆောင်ရန် ထိုပမာဏအတွက် ငွေသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပေးဆောင်ခြင်း။4. မြေတိုင်းအရာရှိ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူသည့်ပုံစံကို ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခြင်း။ – (၁) [အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့၊] အကြောင်းကြားစာဖြင့် မည်သူ့ကိုမဆို ခန့်အပ်နိုင်သည်။ [* * *] အရာရှိ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဤအက်ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် မြေတိုင်းအရာရှိဖြစ်စေရန် ၎င်း၏ရုံး၏ အရည်အချင်းအရဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ် (၂) ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်၊ [အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့][* * *] ခန့်အပ်ထားသည့် အရာရှိ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် အဆိုပါ ဒေသဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း မြေတိုင်းအရာရှိတစ်ဦး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်။ [အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့] ညွှန်ကြားနိုင်သည်။(၃) [* * *](၄) စစ်တမ်းကို အစိုးရမှ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ကောက်ယူရမည်။5. မြေတိုင်းအရာရှိများမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။ - (၁) ပုဒ်မ ၃ အရ စစ်တမ်းတစ်ခုခုကို အမိန့်ချမှတ်သည့်အခါ မြေတိုင်းအရာရှိသည် မြေယာ သို့မဟုတ် စစ်တမ်းအမိန့်ထုတ်ထားသည့် နယ်နိမိတ်အတွင်း စိတ်ပါဝင်စားသူအားလုံးကို လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်သည့်အတိုင်း ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ရမည်။ နယ်နိမိတ်များကို ညွှန်ပြပြီး ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်၍ သတင်းအချက်အလတ်များ ပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသောနေရာ၌လည်းကောင်း၊ အခါအားလျော်စွာ တောင်းဆိုသောအခါ၊ ဤကဲ့သို့ ကြေငြာချက်သည် စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်းအတွက် မှန်ကန်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ - ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေငြာချက်သည် မြေယာ သို့မဟုတ် စစ်တမ်းအမိန့်ထုတ်သည့် နယ်နိမိတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းအတွက် တရားဝင်အသိပေးချက်ဖြစ်ရမည်။6. မြေတိုင်းအရာရှိသည် မြေယာအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လျော်ကြေးငွေပေးဆောင်နိုင်ပြီး နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ - (၁) ပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ မြေတိုင်းအရာရှိ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ လက်အောက်ငယ်သားများ သို့မဟုတ် မြေတိုင်းအရာရှိ၏ အခွင့်အာဏာအောက်တွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြားအရာရှိသည် ပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ မြေတိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် အခွင့်အာဏာရှိစေရမည်။ သစ်တော၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ သို့မဟုတ် အခြားစည်းမျဥ်းများအတွင်း အတားအဆီးဖြစ်စေသော အခြားအတားအဆီးများကို ခုတ်ထစ်ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းတို့ကို ဆန်းစစ်၍ တိုင်းတာရှင်းလင်းခြင်း၊ (၂) လျော်ကြေး။ - ပုဒ်မခွဲ (၁) တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မေလအလိုက် ဆုံးရှုံးသွားသော ဆုံးရှုံးမှုကို အကဲဖြတ်ပြီးနောက် မြေတိုင်းအရာရှိသည် လျော်ကြေးငွေကို ပစ္စည်းပိုင်ရှင်အား လျော်ကြေးပေး၍ ရှင်းလင်းရမည်။[(၂)၊ အငြင်းပွားနယ်နိမိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် မြေတိုင်းအရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ။ - ပုဒ်မခွဲ (၂) အရ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် နစ်နာသူ မည်သူမဆို ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း သုံးဆယ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော အာဏာပိုင်ထံ အယူခံဝင်ခြင်းကို နှစ်သက်နိုင်သည်။][6A။ စစ်တမ်း မှတ်တမ်းမူကြမ်း ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပဏာမထုတ်ပြန်ခြင်း။ - (၁) မြေတိုင်းအရာရှိသည် ပါဝင်ရမည့် စစ်တမ်းမူကြမ်းကို ပြင်ဆင်ရမည်။

(က) မြေတိုင်းအရာရှိ၏ ထင်မြင်ချက်တွင် အဆင်ပြေနိုင်သလို အတိုင်းအတာဖြင့် ရေးဆွဲထားသော မြေပုံ၊ နှင့်

(ခ) အခွန်တော်ဘုတ်အဖွဲ့မှ အခြားမှတ်တမ်းများကို ယင်းကိုယ်စား အမိန့်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။(၂) စစ်တမ်းမှတ်တမ်းမူကြမ်းကို ပြင်ဆင်ပြီးသောအခါ မြေတိုင်းအရာရှိသည် သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွက် အလားတူထုတ်ပြန်ရမည်။ ထုတ်ဝေသည့်ကာလအတွင်း ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ချန်လှပ်မှုတစ်ခုခုအတွက် ကန့်ကွက်မှုများကို လက်ခံစဉ်းစားပါ။6B အယူခံဝင်။ - အယူခံဝင်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း အယူခံလွှာတစ်ရပ်ရပ်သည် ပုဒ်မ ၆-က အရ ကန့်ကွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် မြေတိုင်းအရာရှိက ပေးပို့သော အမိန့်တိုင်းကို မြေတိုင်းအရာရှိချုပ်ထံ လိမ်ညာရမည်။6C စစ်တမ်းမှတ်တမ်းများကို နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခြင်း။ - (၁) ယင်းကန့်ကွက်မှုနှင့် အယူခံမှုများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပြီးသည့်အခါ မြေတိုင်းအရာရှိသည် အဆိုပါကန့်ကွက်မှုနှင့် အယူခံမှုများအပေါ် အမိန့်အကျိုးသက်ရောက်စေရန် လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲမှုများအားလုံးကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည့် စစ်တမ်းမှတ်တမ်းများကို နောက်ဆုံးတွင် ဘောင်သွင်းစေရမည်။ သတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့် နောက်ဆုံးထုတ်ဝေပြီး ထုတ်ဝေမှုသည် ဤအခန်းအောက်တွင် မှတ်တမ်းမှန်ကန်ကြောင်း ခိုင်လုံသောအထောက်အထားဖြစ်ရမည်။(၂) သီးခြားမူကြမ်းများနှင့် နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာဒေသ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ထုတ်ဝေနိုင်သည်။6D အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။ -အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့သည် မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၊

(က) ပုဒ်မ ၆-C အရ အပြီးသတ်ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲပြီးနောက် အချိန်မရွေး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဆိုပြုချက်၊ သို့မဟုတ်

[(ခ) ပုဒ်မ ၄၂ အရ အရပ်ဘက်တရားရုံးမှ ချမှတ်ထားသော အမိန့်ကို မထိခိုက်စေရန် အဆိုပါနေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း လျှောက်လွှာတွင် စစ်တမ်းမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊အဆိုပါကိစ္စရပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအား ထင်ရှားစွာကြားနာနိုင်စေရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အခွင့်အလန်းများ မပေးမချင်း ယင်းညွှန်ကြားချက်ကို မပြုလုပ်ရပါ။][၇။ စစ်တမ်းမှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ - စစ်တမ်းမှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ပြီးပါက အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့သည် အဆိုပါမှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးတွင် ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာပြီး ယင်းအကြောင်းကြားစာသည် ယင်းထုတ်ဝေမှု၏ ခိုင်လုံသောအထောက်အထားဖြစ်ရမည်။]8. စစ်တမ်းအမှတ်အသားများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ။ - (၁) ယင်းအတွက်ကြောင့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြေယာစိတ်ဝင်စားသူတိုင်းသည် မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် နယ်နိမိတ်အတွင်း သို့မဟုတ် စစ်တမ်းအမှတ်အသားများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပျက်ကွက်ပါက၊ ကောက်ခံသူသည် အစိုးရ၏ စရိတ်စကဖြင့် စစ်တမ်းအမှတ်အသားများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ခွဲဝေပေးခြင်း၊ စရိတ်စကများကို မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည်ရရှိစေကာမူ ကိစ္စရပ်အတွက် မြေခွန်ဘဏ္ဍာငွေ တောင်းခံမှု သို့မဟုတ် ကြွေးကျန်အဖြစ် ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။(၂၊ ) စုဆောင်းသူသည် စစ်တမ်းအမှတ်အသားများကို သက်တမ်းတိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းမပြုမီ၊ ပြုစုပျိုးထောင်သူ သို့မဟုတ် အခြားသူမှ အဆိုပြုထားသည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို သတ်မှတ်သည့်အချိန်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် အဆိုပြုထားသည့် သတ်မှတ်ပုံစံအတိုင်း စိတ်ပါဝင်စားသူ သို့မဟုတ် စိတ်ပါဝင်စားသော အခြားသူတစ်ဦးထံ စာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။9. စစ်တမ်းကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်ရယူခြင်း။ - (၁) ပုဒ်မ ၃ ပါ ပုဒ်မခွဲ (၃) ပါ ပုဒ်မခွဲ (၃) အရ ပါတီများ၏ လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး သို့မဟုတ် ယင်းအပိုင်းကို ၎င်းတို့က ကျခံစေရမည်။ အဆိုပါပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဤပုဒ်မအရ ပြန်လည်ရရှိသည့် ပမာဏသည် လျှောက်ထားသူများ အပါအဝင် ဒေသန္တရရိုင်ယာအားလုံးမှ ပြန်လည်ရရှိစေရမည်။(၂) ကုန်ကျစရိတ်ကို ဆန်းစစ်ရမည့်နည်းလမ်းကို အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ အကဲဖြတ်စရိတ်များ ပါရမည်။ [မြေခွန်ကြွေးကျန်အဖြစ် ပြန်ယူနိုင်သည်].10 ။[* * *]

အခန်း-၃

မှတ်တမ်း-အခွင့်အရေးများ11. ရပိုင်ခွင့်များ၏ မှတ်တမ်းပြင်ဆင်မှုများကို အမိန့်ပေးရန် အစိုးရအာဏာ။ - [(၁) အစိုးရသည် သင့်လျော်သည်ဟု ထင်မြင်ပါက ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မည်သည့်ဒေသရှိ မြေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လယ်ယာမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းကို ပြင်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားနိုင်သည်။](၂) အစိုးရသည် ရှေ့ပုဒ်မခွဲအရ အမိန့်ထုတ်နိုင်သည်။

(က) တောင်းဆိုချက်အရ-

(ဈ) ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ်၊

(ii) အစိုးရမှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပေးဆောင်ရန် သဘောတူသော အခြားပုဂ္ဂိုလ်များသည် အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း ပြင်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ပေးပို့သည်။ သို့မဟုတ်

(ခ) ကျေးရွာရှိ မြေယာစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ထက်မနည်းသော မြေယာများ တောင်းခံခြင်းနှင့် တိုင်းအစိုးရမှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ကုန်ကျစရိတ်များ ပေးဆောင်ရန် ယင်းပမာဏကို ပေးသွင်းရန် တောင်းခံခြင်း။(၃) အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြန်တမ်း ဤပုဒ်မအရ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်သည် အမိန့်ကို မှန်ကန်ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားဖြစ်ရမည်။ [* * * ].[(၄) ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ အမိန့်ချမှတ်သည့်အခါ လက်ထောက်ပြေငြိမ်းရေးအရာရှိသည် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းကို ဆက်လက်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။(၅) ရပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းတွင်-( က) တစ်ဦးတည်းပိုင်အကျိုးစီးပွား၏ စရိုက်လက္ခဏာနှင့် အတိုင်းအတာကို ပြသမည်ဖြစ်ပြီး အခြားအကျိုးစီးပွားရရှိသည့် ငှားရမ်းခ၏ အသေးစိတ်အချက်များကိုလည်း ပြသနိုင်စေမည့် ခဝပ်၊ နှင့်

(ခ) သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြရမည့် ကထိန်။][(၆) ဒေသန္တရဒေသနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရပိုင်ခွင့်များ မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ဖော်ပြထားသည့် မြေပုံကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းအချက်အားလုံးကို ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ပြင်ဆင်ထားသည့် အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းသည် မြေပုံနှင့် ညီညွတ်စေရမည်- အခန်း ၂ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ယခင်က ပြင်ဆင်ထားသည့် စစ်တမ်းမြေပုံနှင့် ပြင်ဆင်ထားသည့်ကြားတွင် ကွဲလွဲမှုများ ရှိလာပါက၊ ယခင် ကသာ အောင်နိုင်ရမည်။]12 ။ [ကန့်ကွက်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမူကြမ်းကို ပဏာမထုတ်ပြန်ခြင်း။ - လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းမူကြမ်းကို ပြင်ဆင်ပြီးသောအခါ၊ လက်ထောက်ပြေငြိမ်းရေးအရာရှိသည် သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွက် အလားတူထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု တစ်စုံတစ်ရာကို လက်ခံစဉ်းစားရမည်၊ ထုတ်ဝေသည့်ကာလ။][12A။ အယူခံဝင်။ - အယူခံလွှာကို အယူခံဝင်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း တင်ပြလာပါက ပုဒ်မ ၁၂ ပါ လက်ထောက်ပြေငြိမ်းရေးအရာရှိမှ ပေးပို့သည့် အမိန့်တိုင်းမှ ပြေပြေလည်လည်ဖြစ်ရမည်။12B ရပိုင်ခွင့်များ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်။ - (၁) ယင်းကန့်ကွက်မှုနှင့် အယူခံမှုများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပြီးသောအခါ၊ လက်ထောက်ပြေငြိမ်းရေးအရာရှိသည် အဆိုပါကန့်ကွက်မှုနှင့် အယူခံမှုအပေါ် တင်သွင်းသည့်အမိန့်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေရန် လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည့် ရပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးတွင် ဘောင်သွင်းစေရမည်။ သတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့် နောက်ဆုံးထုတ်ဝေပြီး ယင်းထုတ်ဝေမှုသည် ဤအခန်းအောက်တွင် မှတ်တမ်းမှန်ကန်ကြောင်း ခိုင်လုံသောအထောက်အထားဖြစ်ရမည်။(၂) သီးခြားမူကြမ်းများနှင့် နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာဒေသအသီးသီးအတွက် ထုတ်ဝေနိုင်သည်။]13. နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်း-အခွင့်အရေးများ ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ယူဆချက်။ - [(၁) ဤအခန်းအောက်တွင် ပြင်ဆင်ပြီး နောက်ဆုံးထုတ်ဝေသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ အသိအမှတ်ပြုမိတ္တူ သို့မဟုတ် ထုတ်ယူခြင်းမှ ယင်းထုတ်ဝေမှု၏ ခိုင်လုံသောအထောက်အထားဖြစ်ရမည်။ ရပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးထုတ်ဝေပြီးသော ကျေးရွာ သို့မဟုတ် အဆိုပါ အသိပေးချက်သည် ယင်းထုတ်ဝေမှု၏ ခိုင်လုံသော အထောက်အထားဖြစ်ရမည်။](၃) ထုတ်ပြန်ထားသည့် အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတွင် ရေးသွင်းခြင်းတိုင်းသည် ယင်းကဲ့သို့ တင်သွင်းသည့်ကိစ္စရပ်၏ အထောက်အထားဖြစ်ရမည်၊ မမှန်ကြောင်း အထောက်အထား မပြမချင်း မှန်ကန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ မှတ်တမ်း-အခွင့်အရေးများကို နောက်ဆက်တွဲမှတ်တမ်းတစ်ခုတွင် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများဖြင့် သက်သေမပြမီအထိ မှန်ကန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊ သို့သော် ယခင်ဝင်ရောက်မှုသည် တည်ရှိနေသော အချက်အလက်များ၏ သက်သေအဖြစ် လက်ခံနိုင်စေရမည်။ အဲဒီလို ဝင်ခွင့် ပေးတဲ့အချိန်။14 ။[* * *]15. အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။ - အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့သည် မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားနိုင်သည်-

(က) လက်အောက်ရှိ နောက်ဆုံးထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲပြီးနောက် မည်သည့်အချိန်၌မဆို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဆိုပြုချက်၊ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ [ပုဒ်မ ၁၂-ခ] သို့ရာတွင် ပုဒ်မအရ အရပ်ဘက်တရားရုံးက ချမှတ်သော အမိန့်ကို ထိခိုက်စေရန် မဟုတ်ပါ။ [42];

[(ခ) ပုဒ်မ ၁၂-ခ အရ နောက်ဆုံးထုတ်ဝေသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း လျှောက်ထားသည့် လျှောက်ထားချက်အပေါ် မှတ်တမ်းပြုပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ယင်းအပိုင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့် တစ်နှစ်အတွင်း သို့မဟုတ် ယင်းနောက်တွင် တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်မှု မရှိစေရ၊ ပုဒ်မ ၄၂ အရ တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်သည်။အဆိုပါကိစ္စရပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအား ထင်ရှားစွာကြားနာနိုင်ရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအခွင့်အရေးများ မပေးမချင်း ထိုကဲ့သို့ ညွှန်ကြားခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရပါ။[၁၆။ မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်း။ - မြေပုံနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်တမ်းကို ခေတ်မီစေရန်အတွက် ယင်းကိုယ်စား သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။]17. ရပိုင်ခွင့်များ၏ မှတ်တမ်းပြင်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ် ပြန်လည်ရရှိရေး၊ - (၁) ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (၂) အရ ပုဒ်မခွဲ (၂) အရ လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းပြုပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ယင်းအပိုင်းကို လျှောက်ထားသူမှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူမှ ပေးဆောင်ရမည်၊ အဆိုပါပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဤပုဒ်မအရ ပြန်လည်ရရှိသည့် ပမာဏသည် လျှောက်ထားသူများ အပါအဝင် ကျေးရွာရှိ ရိုင်ယာအားလုံးထံမှ အကျုံးဝင်စေရမည်။(၂) အစိုးရသည် ယင်းကုန်ကျစရိတ်ကို စည်းကြပ်ရမည့် နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကဲဖြတ်သည့် စရိတ်စကကို ကြွေးကျန်ငွေအဖြစ် ပြန်လည်ရရှိစေရမည်။

အခန်း-IV

ငှားရမ်းနေထိုင်မှု18. ငှားရမ်းမှုဖြေရှင်းရေး။ (၁) အစိုးရသည် အချိန်မရွေး ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ [ပြေလည်မှု] လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် မည်သည့်ကျေးရွာ သို့မဟုတ် ဒေသန္တရဒေသရှိ မြေနေရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငှားရမ်းခ။(၂) အစိုးရသည် ရှေ့ပုဒ်မခွဲအရ လမ်းညွှန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(က) တောင်းဆိုချက်အရ-

(ဈ) ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်၊ သို့မဟုတ်

(ii) ငှားရမ်းခ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် အစိုးရမှ ညွှန်ကြားနိုင်သည့် ပမာဏအတိုင်း ပေးဆောင်ရန် သဘောတူသော အခြားသူများ၊ သို့မဟုတ်

(ခ) အစိုးရမှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပေးဆောင်ရန် အဆိုပါပမာဏကို သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူ စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ထက်မနည်းသော ပမာဏထက် မနည်းသော တောင်းခံမှုအရ၊ (၃) အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ ပေးဆောင်ရမည့် ပမာဏအားလုံး၊ ) ပုဒ်မခွဲ (၂) အရ ဖြစ်ရမည်။ [မြေခွန်ကြွေးကျန်များအဖြစ် ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်။]19. ငှားရမ်းခကို ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ။ - [(၁) အစိုးရက စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုသည့် မြေယာများအတွက် တရားမျှတ၍ သာတူညီမျှ ငှားရမ်းခ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်-(က) အစိုးရက အကြောင်းကြားသည့် အခြားနှစ်များထက် လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်း သီးနှံများ၏ ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း၊ ဒေသတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသောနှစ်များ သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သောနှစ်များဖြစ်ရန်၊ (ခ) ယင်းမြေပေါ်တွင် ပုံမှန်စိုက်ပျိုးသော သီးနှံ သို့မဟုတ် သီးနှံများ (ဂ) မြေ၏အခြေအနေနှင့် မြေဆီလွှာ၏ သဘောသဘာဝ၊ နှင့်

(ဃ) နိုင်ငံတော်၏ အခြားနေရာများတွင် အလားတူ အရည်အသွေးနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားရှိသည့် မြေများတွင် အကဲဖြတ်သည့် အများဆုံးငှားရမ်းခ။]ရှင်းလင်းချက် - ဤပုဒ်မခွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် -

(က) စိုက်ပျိုးရေးတွင် ကောက်ပဲသီးနှံ/မြက် သို့မဟုတ် ဥယျာဉ်ထွက်ပစ္စည်း မွေးမြူခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး သို့မဟုတ် ကျက်စားရာ သို့မဟုတ် သစ်တောအဖြစ် မြေယာအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လူနေထိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမှလွဲ၍ အခြားသော စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက်၊

(ခ) ငှားရမ်းသူ၏ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနိုင်သော စွန့်ပစ်မြေများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုသည့်မြေအဖြစ် မှတ်ယူရမည်။ နှင့်

(ဂ) ရှေ့အပိုဒ်တွင် ရည်ညွှန်းထားသော လယ်ယာမြေ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးပြုသည့်မြေတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် သီးနှံ သို့မဟုတ် သီးနှံများကို ယင်းမြေပေါ်တွင် ပုံမှန်စိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံ သို့မဟုတ် သီးနှံဟု မှတ်ယူရမည်။ (၂) နိုင်ငံတော်၏ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ဒေသများရှိ နေရပ်မြေများအပါအဝင် စိုက်ပျိုးရေးမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်မြေများအတွက် တရားမျှတ၍ မျှမျှတတ ငှားရမ်းခ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်-၊

(က) မြေယာအခြေအနေ၊

(ခ) အသုံးပြုရသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊

(ဂ) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အဆောက်အအုံများ၊ နှင့်

(ဃ) မြေ၏ဈေးကွက်တန်ဖိုး။(၃) သတ်မှတ်ထားသော ငှားရမ်းခကို မြေအတွက် ပေးဆောင်ရမည့် ငှားရမ်းခအဖြစ် မှတ်ယူရမည်၊ အစိုးရက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်၊ တိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် နုတ်ယူခြင်း စသည့် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်စေရန် ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်း၊ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်သည့် အများပိုင်မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မျှမျှတတ ငှားရမ်းခကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ အားကစား သို့မဟုတ် လူမှုရေး မြှင့်တင်ရေး အတွက် အသုံးပြုသည်။(၄) ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ဤပုဒ်မ၏ မည်သည့်ဥပဒေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း သို့မဟုတ် စာချုပ်တွင်ပါရှိသော မည်သည့်အရာမဆို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရမည်။20 ။ [ငှားရမ်းခပုံစံ။ - ပုဒ်မ ၁၈ အရ အမိန့်ချမှတ်သည့်အခါ၊ လက်ထောက်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိသည် သတ်မှတ်သည့်ပုံစံအတိုင်း တရားမျှတပြီး မျှမျှတတ ငှားရမ်းခကို ပြုပြင်ရမည်။]21. ပဏာမထုတ်ဝေခြင်းနှင့် အခြေချငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ချက်လိပ်။ - [(၁) ငှားရမ်းခကို ပြင်ဆင်ပြီးပါက လက်ထောက်အခြေချ အရာရှိသည် သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ငှားရမ်းခလိပ်ကို ပြင်ဆင်ပြီး သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွက် ထုတ်ဝေခွင့် ပေးရမည်၊ ထုတ်ဝေသည့်ကာလအတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ (၂) ငှားရမ်းခလိပ်ကို မတင်ပြမီ အချိန်မရွေး လက်ထောက်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဆိုပြုချက် သို့မဟုတ် နစ်နာမှုရှိသည့် မည်သည့်ပါတီ၏လျှောက်လွှာကိုမဆို လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၂၂ အရ အခြေချအရာရှိထံ ငှားရမ်းခကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ- သက်ဆိုင်သူအား သင့်လျော်သောအခွင့်အရေးများ ပေးဆောင်ပြီး ကြားနာရန် သင့်လျော်သော အခွင့်အလန်းများ မပေးမချင်း ယင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော ငှားရမ်းခကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။]22 ။ [အခြေချအိမ်ငှားခနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအား ကန့်ကွက်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ - (၁) ယင်းကန့်ကွက်ချက်အားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပြီးသောအခါ၊ လက်ထောက်ပြေငြိမ်းရေးအရာရှိသည် အဆိုပြုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်လုံသောထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံနှင့် ပြေစာငှားရမ်းခကို လက်ထောက်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိထံ တင်ပြရမည်။ (၂) မြို့ခံအရာရှိသည်-

(က) မိမိ၏ လှုပ်ရှားမှု၊ သို့မဟုတ်

(ခ) ပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခွဲ (၁) ပါ ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းသည့် အမိန့်မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း လျှောက်လွှာတင်သည့်အခါ အဆိုပါအမိန့်ကို ပြင်ဆင်ခွင့် ရှိသည်။(၃) မြို့ခံအရာရှိသည် အဆိုပါစာလိပ်ကို ပြင်ဆင်မှု မပြုဘဲ ဒဏ်ခတ်အရေးယူနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် လက်ထောက်အခြေချအရာရှိက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အလားတူပြန်ပေးနိုင်သည်။(၄) ပုဒ်မခွဲ (၂) အရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုရ သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (၃) အရ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သည့်အခွင့်အရေးများမရရှိမချင်း၊ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူများထံ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။][၂၃။ အခြေချနေထိုင်ငှားရမ်းခွင့်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းနှင့် နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုတွင် ထည့်သွင်းခြင်း။ - (၁) အခြေချငှားရမ်းခစာရင်းကို ချမှတ်ပြီးနောက်၊ လက်ထောက်အခြေချနေထိုင်ရေးအရာရှိသည် အခြေချနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခကို မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကာ အဆိုပါ မှတ်တမ်းနှင့် မြေပုံတွင် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက အသစ်အသစ်ဖြစ်စေရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်ဝေခွင့် မှတ်တမ်းမိတ္တူ။(၂) ယင်းထုတ်ဝေမှုသည် ဤအခန်းအောက်တွင် ငှားရမ်းခကို မှန်ကန်စွာ ကျေအေးပြီးကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထား ဖြစ်ရမည်၊ ထုတ်ဝေခွင့် မှတ်တမ်းကို မှတ်ယူရမည်။ ပုဒ်မ 1-B အရ ထုတ်ပြန်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်း။]24 ။[* * *]25. အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။ - အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့သည် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ -

(က) လက်အောက်ရှိ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့်နေ့စွဲပြီးနောက် အချိန်မရွေး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဆိုပြုချက်၊ [ပုဒ်မ ၂၃]; သို့မဟုတ်

[(ခ) အဆိုပါနေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း လျှောက်ထားသည့်နေ့တွင်] ပုဒ်မ ၄၂ အရ အရပ်ဘက်တရားရုံးက ချမှတ်ထားသော ငှားရမ်းခအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားသော်လည်း ပုဒ်မ ၄၂ အရ သက်ဆိုင်ရာတရားခံများကို ထိုက်သင့်သော အခွင့်အလန်းများ ပေးဆောင်နိုင်သည်အထိ ယင်းညွှန်ကြားချက်ကို မပြုလုပ်ရပါ။ ကိစ္စ။26 ။[* * *]၂၇။ ငှားရမ်းခ၏ မှန်ကန်မှုဟု ယူဆခြင်း။ - ပုဒ်မများ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း။ [၆ နှင့် ၇]; ငှားရမ်းခအားလုံးကို ပုဒ်မအရ ပေးဆောင်သည်။ [၆၊ ၇ နှင့် ၁၃] နောက်ဆုံးတွင် ရပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ [ပုဒ်မ ၂၃ အရ ထုတ်ပြန်ခြင်း] ဤအက်ဥပဒေ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွင်း မှန်ကန်စွာ ဖြေရှင်းပြီး တရားမျှတသော ငှားရမ်းခဟု မှတ်ယူရမည်။၂၈။ အခြေချ ငှားရမ်းခ စတင်သည့်နေ့။ - မည်သည့်အခါတွင်မဆို ငှားရမ်းခကို ပြေလည်စေပါသည်။ [* * *] ဤပုဒ်မအရ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့သည့်နေ့မှ နောက်နှစ် စိုက်ပျိုးရေးနှစ်အစမှ စတင်အသက်ဝင်ရမည်။ [* * *] အောက် [ပုဒ်မခွဲ (၃)] ပုဒ်မ 22 တွင် အစိုးရသည် ယင်းအခြေချမှု စတင်သည့်နေ့စွဲကို အစောပိုင်းက သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အဆိုပါရက်စွဲသည် ပုဒ်မ ၁၈ အရ အကြောင်းကြားသည့်နေ့ထက် စောမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

အခန်း-V

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း29 ။ [တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်။ - (၁) ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ လျှောက်ထားမှု၊ အယူခံမှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုကို ကြားနာသည့် အာဏာပိုင်များအားလုံးသည် အခွန်ဆိုင်ရာတရားရုံးများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။(၂) ပုဒ်မ ၃၊ ၁၁ အရ အမိန့်ချမှတ်သည့်အခါ ဤအက်ဥပဒေတွင် အခြားနည်းဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ 1 သို့မဟုတ် 2 မည်သည့်တရားရုံးကမျှ အက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လျှောက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် တရားစွဲခြင်းမပြုရ။ ပုဒ်မ 3-C၊ 11-B သို့မဟုတ် 18 အရ မှတ်တမ်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း။](၃) [* * *]30. ဤအက်ဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက် 1908 နိုင်ငံသားကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ - နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် နိုင်ငံသားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေ၊ ၁၉၀၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ဤအက်ဥပဒေအရ လျှောက်ထားမှု၊ အယူခံမှု သို့မဟုတ် အခြားတရားစွဲဆိုမှုများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဤအက်ဥပဒေနှင့်အညီ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်သည်။ အဆိုပါ လျှောက်လွှာများ၊ အယူခံဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုနှင့် ထပ်တိုးမှုများအရ ၎င်းတို့ထံ လျှောက်ထားရမည်။၃၁။ လုပ်ငန်းအငြင်းပွားရန် ကောက်ခံသူနှင့် အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့အာဏာ။ – (၁) [အခြေချအရာရှိ] ဤအက်ဥပဒေဖြင့် သိရှိနိုင်သော မည်သည့်လုပ်ငန်းနှင့်မဆို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပုံပေါ်သည့်အတိုင်း စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အငြင်းပွားနိုင်သည်။ [လက်ထောက်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိ] ထိုကဲ့သို့ အမိန့်မချမီ ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အမှုမှန်သမျှကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ [အရာရှိ] ၎င်းကို မိမိကိုယ်တိုင် စွန့်ပစ်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း စွန့်ပစ်ခြင်းအတွက် အခြားမည်သူ့ကိုမျှ ရည်ညွှန်းပါသည်။ [လက်ထောက်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိ],[(၂) ဤအက်ဥပဒေအရ သိရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းအားလုံးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အထက်ဖော်ပြပါ အခွင့်အာဏာများကို -(က) လက်အောက်ခံအရာရှိများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခရိုင်ကောက်ခံရေးအရာရှိနှင့် မြေတိုင်းအရာရှိချုပ်တို့က ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်။ နှင့်

(ခ) အခြေချအရာရှိများ၊ မြေတိုင်းအရာရှိများနှင့် ခရိုင်ကောက်ခံသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့၊၃၂။ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို တောင်းဆိုခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာ။ - အခွန်တော်ဘုတ်အဖွဲ့သည် မည်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းကိုမဆို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ [မည်သည့်အရာရှိမဆို] အဆိုပါ အရာရှိသည် ဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသော စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ကျင့်သုံးကြောင်း သို့မဟုတ် အပ်နှင်းထားသော စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ကျင့်သုံးရာတွင် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်အချို့ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်လာပါက အယူခံဝင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုသို့သော ဆန့်ကျင်မှုသည် တရားမျှတမှု ပျက်ယွင်းမှု ကြီးကြီးမားမား ပျက်ယွင်းစေသည့် အခွင့်ကောင်းများအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပါတီများ တက်ရောက်ပါက ကြားနာပြီးနောက် အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့သည် သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသည့် အမိန့်ကို အတည်ပြုရမည်။33. အာဏာလွှဲအပ်ခြင်း။ - အစိုးရသည် အခွန်တော်ဘုတ်အဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှဲအပ်နိုင်သည်။ [အခြေချအရာရှိအဆင့်နှင့်အထက် မည်သည့်အရာရှိမဆို].34. လျှောက်လွှာများ၏ကန့်သတ်ချက်။ - နောက်ဖော်ပြပါပုဒ်မများ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ကန့်သတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ခုခံကာကွယ်မှုအဖြစ် မသတ်မှတ်ထားသော်လည်း သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပြီးနောက် တင်ပြလာသည့် အယူခံဝင်မှုနှင့် လျှောက်ထားမှုတိုင်းကို ပယ်ဖျက်ရမည်။35. အိန္ဒိယကန့်သတ်ဥပဒေ၊ 1908 လျှောက်ထားခြင်း။ - ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ၊ ပုဒ်မ 9၊ 1908၊ 6၊ 7၊ 8 နှင့် 9 မှလွဲ၍ 19 ခုနှစ် အိန္ဒိယကန့်သတ်အက်ဥပဒေ 20 ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ပုဒ်မ ၃၄ တွင်ဖော်ပြထားသော အယူခံဝင်မှုနှင့် လျှောက်လွှာများအားလုံးတွင် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။

အခန်း-VI

အမျိုးမျိုးစုပေါင်းသော36. တပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်ခြင်း။ - [(၁) အခန်း II၊ III နှင့် IV တွင်ပါရှိသော မည်သည့်အရာမဆို အစိုးရသည် -(က) စစ်တမ်းကောက်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းပြင်ဆင်မှု နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ညွှန်ကြားသည့်အမိန့်တစ်ရပ်ကို အစိုးရက ယူဆောင်နိုင်သည်၊(ခ) လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်တမ်း ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခ ပြေလည်မှု။ သို့မဟုတ် (ဂ) စစ်တမ်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်တမ်း ပြင်ဆင်မှုနှင့် ငှားရမ်းမှု ပြေလည်မှုတို့ကို ဒေသန္တရ ဒေသတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်ပြိုင်နက် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းအမိန့် ချမှတ်ပြီးနောက်၊ ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အဆိုပါ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။(၂) ရှေ့ပုဒ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ဂ) အရ တစ်ပြိုင်နက်တည်း တရားစွဲဆိုခြင်းခံရပါက လက်ထောက်ပြေငြိမ်းရေးအရာရှိနှင့် မြေတိုင်းအရာရှိသည် မြေတိုင်းအရာရှိနှင့် အကြီးအကဲတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို အသီးသီး ကျင့်သုံးရမည်။ မြေတိုင်းအရာရှိ။]၃၇။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ခြင်း။ - [(၁) ဤအက်ဥပဒေအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ မှတ်တမ်းပြုစုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျေးရွာနယ်နိမိတ် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းတွင် ကျေးရွာ၏ ပြင်ပနယ်နိမိတ်အတွင်းပါရှိသော ဧရိယာအား တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်။ စစ်တမ်းယူနစ်ကို အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမရှိဘဲ အခြားဧရိယာအဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းမပြုရ။(၂) ကျေးရွာမဟုတ်သည့် ဧရိယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထက်ဖော်ပြပါ ယူနစ်အား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြေတိုင်းအရာရှိ သို့မဟုတ် အခြေချအရာရှိ။(၃) ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် မြေယာဝေစာကြေညာရာတွင် လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ရမည်။]38 ။ [အတိတ်မှတ်တမ်းများကို သက်သေပြခြင်းနှင့် ငှားရမ်းမှု ပြေလည်မှု။ - (၁) စစ်တမ်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းမှု ပြေငြိမ်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တရားစွဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ထုတ်ဝေသည့် မှတ်တမ်းများအားလုံး၊ ဤအက်ဥပဒေ စတင်သည့်နေ့မတိုင်မီ၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ အမိန့်အောက်တွင် အာဏာရှိထားသော ဓလေ့ထုံးတမ်း တစ်ခုခုကို ပုဒ်မ 1-C၊ 6-B၊ 12 သို့မဟုတ် 23 အရ နောက်ဆုံးတွင် ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငှားရမ်းခများအားလုံးကို ပြေငြိမ်းစေရမည်။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အဆိုပါဥပဒေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း သို့မဟုတ် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်အရ အဆိုပါနေ့မတိုင်မီ ဤအက်ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။(၂) အက်ဥပဒေ၏ အခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ကဗျာ ထိုသို့သော မှတ်တမ်းများနှင့် ငှားရမ်းခများ အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် အခြေချနေထိုင်ပါသည်။ရှင်းလင်းချက် - နောက်ဆုံးထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ၏ ပုဒ်မ 6D၊ 15၊ 25 နှင့် 42 တို့ကို လျှောက်ထားခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် Orissa Survey and Settlement (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ၊ 1965 ခုနှစ်မှ စတင်သည့်နေ့စွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ပုဒ်မခွဲများသည် မည်သည့်တရားစွဲဆိုမှုကိုမျှ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်မဟုတ် -(က) ပုဒ်မ 3-D၊ 6 သို့မဟုတ် 15 အရ Orissa Survey and Settlement ကို စတင်သည့်နေ့မတိုင်မီ မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခ သို့မဟုတ် ပြေလည်မှုရှိခဲ့ပါက (က) ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ၊ ၁၉၆၅၊ ခံထားရသည်-(ဈ) အခွန်များဘုတ်အဖွဲ့မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် (ii) ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ မည်သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကမဆို ဥပဒေနှင့်အညီ သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ အမိန့်အရ၊ သို့မဟုတ် (iii) အရပ်ဘက်တရားရုံးတစ်ခု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ၊ သို့မဟုတ်

(ခ) ပုဒ်မ ၄၂ အရ အဆိုပါကိစ္စသည် ယခင်က အရပ်ဘက်တရားရုံးတွင် စတင်တရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။]39 ။[* * *]40. ဤအက်ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း။ - ဤအက်ဥပဒေ သို့မဟုတ် အမိန့်ချမှတ်သည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း တစ်ခုခုကို သစ္စာရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ တရားစွဲဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတရားစွဲဆိုခြင်း မပြုရ။41. ဂဏန်းသင်္ချာအမှားပြင်ခြင်း။ - [အခြေချအရာရှိ သို့မဟုတ် စစ်တမ်းအရာရှိချုပ် သို့မဟုတ် အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့မှ အထူးအာဏာအပ်နှင်းထားသည့် အခြားအရာရှိများ] ဤကိုယ်စား လျှောက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရွေ့လျားမှုအတွက် စာရေးခြင်း သို့မဟုတ် ဂဏန်းသင်္ချာဆိုင်ရာ အမှားတစ်ခုခုအတွက် မြေပုံ၊ အစီအစဉ် သို့မဟုတ် မတော်တဆချော်မှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် မြေပုံတစ်ခုခုတွင် စာရေးခြင်း သို့မဟုတ် ဂဏန်းသင်္ချာအမှားကို ပြင်ပေးနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အသိပေးခြင်း မရှိပါက ပြုလုပ်ရမည်။42. အရပ်ဘက်တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်။ - [(၁) စစ်တမ်း ညွှန်ကြားသည့် အမိန့်၊ မှတ်တမ်း ပြင်ဆင်မှု သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခ ပေးချေမှု နှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက် တရားရုံးသို့ တရားစွဲခြင်း မပြုရ၊ သို့မဟုတ် အဆိုပါ မှတ်တမ်းကို ထုတ်ဝေခြင်း၊ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် သက်သေခံချက် တစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲခြင်း မပြုရ။ အပိုင်း- ပုဒ်မ ၃၆ အရ ပုဒ်မ ၃၆ အရ ပုဒ်မ ၆-C၊ ၁၂-ခ သို့မဟုတ် ၂၃ အရ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားသည့် မှတ်တမ်းတစ်ခုခုတွင် ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်းမှ ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် နစ်နာသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၆ အရ အဆိုပါထုတ်ဝေသည့်နေ့မှ သုံးနှစ်အတွင်း တရားစွဲတင်နိုင်ခွင့်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အရပ်ဘက်တရားရုံးတွင် သက်သာခွင့်ရှိစေရန်။(၂) ယင်းတရားရုံး၏ အပြီးသတ်အမိန့်ကို ချမှတ်သည့်အခါ ခရိုင်ကောက်ခံရေးမှူးထံ အလားတူအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေရန် လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲမှုများအားလုံးကို ခရိုင်ရုံးက အကြောင်းကြားရမည်။ အထက်ဖော်ပြပါ မှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။]43. စည်းမျဥ်းများပြုလုပ်ရန် ပါဝါ။ - (၁) အစိုးရသည် ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စည်းကမ်းချက်များအား ချမှတ်နိုင်သည်။(၂) အထူးသဖြင့် အထက်အာဏာ၏ ယေဘူယျအားဖြင့် ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ အစိုးရသည် နည်းဥပဒေများကို ချမှတ်နိုင်သည်-

(ဈ) လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းညှိပေးရန် [ အရာရှိ နှင့် အာဏာပိုင်များ ] ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အက်ဥပဒေဖြင့် သို့မဟုတ် အောက်တွင် အပ်နှင်းထားသည့် အာဏာတစ်ခုခုကို ကျင့်သုံးခြင်းတွင် ယင်းအရာရှိတစ်ဦးဦးအပေါ် စည်းကြပ်နိုင်သည်-၊

(က) တရားစွဲဆိုမှုတွင် အရပ်ဘက်တရားရုံးက ကျင့်သုံးသည့် အာဏာ၊

(ခ) မည်သည့်မြေကိုမဆို စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ အကွက်ချခြင်းနှင့် တူညီသောမြေပုံတစ်ခုပြုလုပ်ရန် အာဏာ၊ [* * *]; နှင့်

(ဂ) မည်သည့်မြေပေါ်ရှိ သီးနှံများကို ခုတ်လှဲလှဲချ၍ မြေဆီလွှာ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကို ခန့်မှန်းရန်အတွက် ထုတ်ကုန်များကို ချိန်တွယ်ခြင်း၊

(ii) အသုံးပြုရမည့်ပုံစံများနှင့် ဤအက်ဥပဒေအောက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော အကြောင်းကြားစာများ၏ ဝန်ဆောင်မှုပုံစံများကို သတ်မှတ်ရန်၊ ဤ သို့မဟုတ် အခြားအက်ဥပဒေဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ပုံစံ သို့မဟုတ် မုဒ်၊

(၃) လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ [ကြားနာလျှောက်ထားခြင်းနှင့် အယူခံဝင်ခြင်း] ဤဥပဒေအရ၊

(၄) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ပေးဆောင်ရမည့် အခကြေးငွေများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အခကြေးငွေများ [7 ၏ Court-fees အက်ဥပဒေ 1870 တွင် မည်သည့်အရာမှ မပါရှိပါ။]

(v) [* * *]

(Vi) [* * *]

(VII) [* * *]

(VIII) [* * *]44. စည်းဝေးပွဲမတိုင်မီ ချမှတ်ရမည့် စည်းကမ်းများ။ - [ပုဒ်မ ၄၃ အရ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နည်းဥပဒေများအားလုံးကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် တစ်ဆယ့်လေးရက်ကြာ စည်းဝေးနိုင်သည့် စုစုပေါင်းကာလတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အစည်းအဝေးများတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရှေ့မှောက်၌ ထားရှိရမည်၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည် ယင်း၌ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ပြီး စည်းမျဉ်းများသည် ယင်းပုံစံအတိုင်းသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမည်ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် ယခင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာများ၏ တရားဝင်မှုကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရပါ။]45. ပယ်ဖျက်ခြင်း။ - ဤအက်ဥပဒေသည် မည်သည့်ဒေသတွင်မဆို အသက်ဝင်သည့်နေ့မှစပြီး ဤဥပဒေသည် အဆိုပါနယ်မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရုပ်သိမ်းရမည်၊

(က) ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရွံရှာဖွယ် အတိုင်းအတာအထိ ပေါင်းစည်းထားသော နယ်မြေတစ်ခုခုတွင် အာဏာတည်သည့် ဥပဒေ၊ နှင့်

(ခ) Column 2 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာအထိ Schedule ၏ Column 3 တွင် သတ်မှတ်ထားသော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊46. ​​ရုပ်သိမ်းခြင်း၏သက်ရောက်မှု။ - (၁) ဤအက်ဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၄၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ သို့မဟုတ် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဆိုင်းငံ့ထားသည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ဤအက်ဥပဒေသည် ပုဒ်မ ၄၅ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ လည်းကောင်း၊ [ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ သို့မဟုတ် ဥပဒေများအောက်တွင် မှတ်တမ်းများ အပြီးသတ်ထုတ်ဝေသည့်အဆင့်အထိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်].(၂) သံသယများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက်၊ ဇယားတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြီးစီးသည်ဖြစ်စေ စစ်တမ်း၊ မှတ်တမ်းနှင့် ငှားရမ်းခများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမှုအားလုံး၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို သိရှိနားလည်ရန် အစိုးရ၏အခွင့်အရေးကို ဤဥပဒေဖြင့် ကြေညာထားသည်။ ဤအက်ဥပဒေတွင်ပါရှိသော မည်သည့်အရာမဆို ထိခိုက်မှုမရှိစေရပါ။[46A။ ဤအက်ဥပဒေအရ ခန့်အပ်ထားသော အရာရှိများက ဗဟိုပြည်နယ်များအက်ဥပဒေများအောက်ရှိ မြို့ရွာအရာရှိများ၏ အာဏာကို ကျင့်သုံးရမည်။ - အောက်ဖော်ပြပါ ဗဟိုပြည်နယ်များအက်ဥပဒေတွင်ပါရှိသော မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤအက်ဥပဒေအရ ခန့်အပ်ထားသော အခြေချအရာရှိများနှင့် လက်ထောက်အခြေချအရာရှိများသည် အာဏာများကို အသီးသီးကျင့်သုံးပြီး -(က) ဗဟိုပြည်နယ်မြေအခွန်အက်ဥပဒေအရ ဦးစီးမှူးနှင့် မြို့ရွာအရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ 18 ၏ 1981 နှင့် 11 ၏ဗဟိုပြည်နယ်များငှားရမ်းခြင်းအက်ဥပဒေ 1898 နှင့်;

(ခ) ၁၉၁၇ ခုနှစ် ဗဟိုပြည်နယ်များ၏ မြေအခွန်အက်ဥပဒေ 2 နှင့် 1917 ခုနှစ် ဗဟိုပြည်နယ်များငှားရမ်းခြင်းအက်ဥပဒေ 1 အရ အခြေချအရာရှိများနှင့် လက်ထောက်အခြေချအရာရှိများ။]47. အခက်အခဲများကိုဖယ်ရှားရန်စွမ်းအား။ - ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါက အစိုးရအနေဖြင့် လိုအပ်သည့်အခက်အခဲကို ဖယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လိုအပ်သည်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက မည်သည့်အရာမဆို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ဇယား

အတည်ပြုချက် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

[မြင် ပုဒ်မ ၄၅]

V ၏ 1875…ဘင်္ဂလားမြေတိုင်းဥပဒေ၊တစ်ခုလုံး
1923 ခုနှစ် VIII...Madras Survey and Boundaries Actတစ်ခုလုံး
ကျွန်ုပ်သည် 1908 ခုနှစ်…Madras Estate မြေယာဥပဒေ။အခန်း XI နှင့် XII ။ အခြားအခန်းများ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရွံရှာဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင်။
1913 ခုနှစ် IIOrissa သီးစားချထားရေးဥပဒေအခန်း XI နှင့် XII ။ ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော အခြားအခန်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊
VI ၏ 1929 ...CP ဖြေရှင်းရေးဥပဒေဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ရွံရှာဖွယ်မရှိပေ။
1898 ခုနှစ် XICPTenancy အက်ဥပဒေဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ရွံရှာဖွယ်မရှိပေ။
ကျွန်ုပ်သည် 1920 ခုနှစ်…CPTenancy အက်ဥပဒေဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ရွံရှာဖွယ်မရှိပေ။
၁၈၈၁ ခုနှစ် XVIII...CPL Land Revenue Actဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ရွံရှာဖွယ်မရှိပေ။
1917 ခုနှစ် IICPL Land Revenue Actဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ရွံရှာဖွယ်မရှိပေ။
[၁၉၂၀ ခုနှစ်…Bihar နှင့် Orissa မြူနီစီပယ်စစ်တမ်းဥပဒေတစ်ခုလုံး]

Orissa Survey and Settlement (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ၊ 1962

၁၉၆၂ ခုနှစ် Orissa အက်ဥပဒေ ၇38. ငွေစုပါ။ - (၁) ကျောင်းအုပ်အက်ဥပဒေပါ မှတ်တမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံတင်သွင်းသည့် အယူခံများအားလုံးသည် အဆိုပါအက်ဥပဒေ အာဏာမတည်မီ အာဏာမတည်မီ မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခ ပြေစာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်တမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံဝင်ခြင်း၊ ဤအက်ဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့တွင် ဆိုင်းငံ့ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိသော မြို့ရွာဦးစီးမှူးထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းနောက် လက်ထောက်အခြေချအရာရှိသည် အထက်ဖော်ပြပါ မှတ်တမ်းများတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ အယူခံပါ၀င်သောအမိန့်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေရန် လိုအပ်နိုင်သည်။(၂) ကျောင်းအုပ်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆ အရ ငှားရမ်းခဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ မှတ်တမ်းပြင်ဆင်မှုနှင့် ပြေငြိမ်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တပြိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွက်သည့် စစ်တမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမှုများအားလုံး၊ အဆိုပါဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအက်ဥပဒေဖြင့် ပြင်ဆင်သည့်အမိန့်စာအတိုင်း အပြည့်အ၀ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ရပိုင်ခွင့်များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ငှားရမ်းခ။

Orissa Survey and Settlement (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ၊ 1965

၁၉၆၂ ခုနှစ် Orissa အက်ဥပဒေ ၇5. အကူးအပြောင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် တရားဝင်မှု။ - (၁) အခွန်တော်ဘုတ်အဖွဲ့ရှေ့တွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ဤအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်အတိုင်း ပုဒ်မ ၃၈ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ငှားရမ်းခ သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတစ်ခုခုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပင်ရင်းအက်ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ (၂) ပုဒ်မခွဲ (၁) တွင် ဖော်ပြထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤအက်ဥပဒေ စတင်သည့်နေ့မတိုင်မီ အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော အမိန့်မှန်သမျှကို ပုဒ်မခွဲ (၁) တွင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီး အပြည့်အဝထိရောက်စွာ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။ အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့သည် ပင်မအက်ဥပဒေအရ ယင်းကဲ့သို့ အမိန့်ပေးပိုင်ခွင့်အာဏာများ အပ်နှင်းထားသည့် နေ့စွဲအားလုံးတွင် အခွန်ဘုတ်အဖွဲ့ကို အပ်နှင်းထားသကဲ့သို့၊

Orissa Survey and Settlement (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ၊ 1975

၁၉၆၂ ခုနှစ် Orissa အက်ဥပဒေ ၇5. ငွေစုပါ။ - ဤအက်ဥပဒေဖြင့် ပြင်ဆင်သည့် ပင်ရင်းအက်ဥပဒေတွင်ပါရှိသော မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ထုတ်ဝေမှုမစတင်မီ သက်ဆိုင်ရာအခွန်များ ဘုတ်အဖွဲ့ရှေ့မှောက်တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လျှောက်လွှာတင်သည့်ကာလ ကန့်သတ်ချက်ရှိရမည်။ ဤဥပဒေသည် အဆိုပါနေ့မှစ၍ နှစ်နှစ်ဖြစ်ရမည်။

Orissa Survey and Settlement (ပြင်ဆင်ချက်နှင့် အတည်ပြုခြင်း) အက်ဥပဒေ၊ 1975

၁၉၆၂ ခုနှစ် Orissa အက်ဥပဒေ ၇3. အတည်ပြုခြင်း။ - မည်သည့် တရားရုံး၏ စီရင်ချက်၊ အမိန့် သို့မဟုတ် အမိန့်စာတွင်မဆို ပါရှိစေကာမူ ဤအက်ဥပဒေမစတင်မီ ငှားရမ်းခကို လယ်ယာလုပ်ငန်းမဟုတ်သော ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသော မြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိကဥပဒေအရ တရားဝင်အခြေချပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ဤအက်ဥပဒေဖြင့် ပြင်ဆင်သည့် ပင်မအက်ဥပဒေ အရ ကျောင်းအုပ်အက်ဥပဒေက သို့မဟုတ် ပေးဆောင်ထားခြင်း မရှိသော ကြောင့် မည်သည့် တရားရုံးတွင်မျှ အဆိုပါ ငှားရမ်းမှု သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခကို မေးမြန်းရန် တာ၀န်မရှိစေရပါ။

Orissa Survey and Settlement (ပြင်ဆင်ချက်နှင့် အတည်ပြုခြင်း) အက်ဥပဒေ၊ 1998

၁၉၆၂ ခုနှစ် Orissa အက်ဥပဒေ ၇3. အတည်ပြုခြင်း။ - ပင်မဥပဒေ၊ သို့မဟုတ် တရားရုံးတစ်ခုခု၏ စီရင်ချက်၊ အမိန့် သို့မဟုတ် အမိန့်ကို ဆန့်ကျင်သော်လည်း၊ Orissa စစ်တမ်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း (ပြင်ဆင်ချက်) စည်းမျဉ်းများ၊ 1976 (ယခုအခါ ပင်မဥပဒေ ပုဒ်မ 43 အရ ထုတ်ဝေသည့် ပြင်ဆင်ချက်စည်းမျဉ်းများ)၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ SRO အမှတ် ၃၄၄/၇၆ အရ အခွန်ဦးစီးဌာန အမှတ် 21474-R မှ Orissa အစိုးရ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ အဆိုပါ ထုတ်ဝေသည့်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊ ဤအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂ ဖြင့် ပြင်ဆင်သည့် ပင်မဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄ သည် စည်းမျဉ်းများ ထုတ်ပြန်ပြီးသည့် အချိန်၌ သက်ဆိုင်သည့်အချက်များအားလုံးတွင် အကျုံးဝင်ပြီး ပင်မအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄ အရ Orissa Legislative Assembly ရှေ့မှောက်သို့ တင်သွင်းခြင်း၊ နှင့်အညီ :

(က) ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အပါအဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ရန် ရည်မှန်းထားသည့် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ခြင်း အားလုံးကို ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တရားဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အရေးယူခြင်းဟု မှတ်ယူရမည်။ နှင့်

(ခ) ပုဒ်မ ၄၄ ပါ လိုအပ်ချက်အရ စည်းဝေးပွဲမစမီ ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ မထိရောက်မီကပင် ပုဒ်မ ၄၄ ပါ လိုအပ်ချက်အရ တစ်ဆယ့်ငါးရက်ကြာ ထိရောက်မှုမရှိသော တရားရုံးတစ်ခုခုတွင် တရားစွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတရားစွဲဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။ ဤအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂ မစတင်မီက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ပင်မဥပဒေ၊